Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header

Het maatschappelijk werk

SMD EIGENWEGOndersteuning en begeleiding bij het terug vinden van het evenwicht

Het maatschappelijk werk
Voor het beroep maatschappelijk werker staat een waarde centraal waarin aspecten van het samenleven van mensen tot uitdrukking komen. Deze waarde houdt namelijk in dat mensen zich, in wisselwerking met hun omgeving, zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar eigen aard, behoeften en opvattingen en tevens dat zij rekening houden met anderen.
Samengevat als: tot hun recht komen van cliënten. Het nastreven van deze waarde is de doelstelling van het beroep maatschappelijk werker.
De wisselwerking tussen persoon en omgeving heeft niet alleen betrekking op de verhouding tussen personen. Ook de relatie tussen de persoon en de sociale verbanden en instanties, waaraan hij deelneemt of waarmee hij te maken krijgt, maakt daarvan onderdeel uit. In die wisselwerking spelen niet slechts cognitieve, psychische, relationele en materiele factoren een rol. Eveneens zijn historische en culturele aspecten van belang.

Functie en doel:
De functie van de maatschappelijk werker is mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. De maatschappelijk werker beoogt met zijn hulpverlening het sociaal functioneren van cliënten of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving te verbeteren. De realisering van dit doel vormt een gezamenlijke activiteit van de maatschappelijk werker en de betrokkene.

Iedereen loopt wel eens tegen problemen aan. Soms raken wij het evenwicht van het dagelijkse leven kwijt. Problemen in het dagelijkse leven rond werk, opvoeding, relatie, sociale netwerk, financiën, gezondheid, verlies, externe instanties, etc. Soms praat je erover met je partner, een collega, vriend, kennis of een familielid. Soms zou je wel eens met een deskundige buitenstaander van gedachten willen wisselen. Een deskundige die het dagelijkse leven kan ondersteunen bij het terug vinden van het evenwicht. Daarnaast kan men hier informatie verkrijgen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen etc.

De maatschappelijk levert de diensten vanuit betrokkenheid, inlevingsvermogen, organisatievermogen, professionele houding, werkervaring en maatschappelijke betrokkenheid. Maatschappelijk werk probeert keuze mogelijkheden te creëren voor de cliënten. De cliënt maakt een keuze. Het einddoel is dat de cliënt met zijn problemen weet om te gaan en op een evenwichtige wijze vorm te geven aan het dagelijks leven.

Werkwijze:
In het eerste gesprek probeert de maatschappelijk werker samen met u een duidelijk beeld te krijgen van uw problemen. Vervolgens wordt bekeken op welke wijze u geholpen kunt worden.
We kijken naar welke rol ik als maatschappelijk werker kan hebben. Als we met elkaar een samenwerking aangaan, maken we verdere afspraken.

De maatschappelijk werker helpt mensen bij problemen in hun dagelijks leven. Soms onderzoeken we samen verschillende kanten van zijn of haar problemen. Afhankelijk daarvan help ik de cliënt om met de problemen om te gaan en op te lossen. De maatschappelijk werker kijkt welk hulpaanbod het beste bij de cliënt past en stelt samen een plan op, bemiddelt of verwijst de cliënt door naar de juiste instantie of hulpverlener. De maatschappelijk werker geeft opdrachten en maakt verslagen van gesprekken met de cliënt, bespreekt de ontwikkelingen van de cliënt met de cliënt, zo nodig met instanties of hulpverleners. De maatschappelijk werker behartigt de belangen van de cliënt, signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die kunnen leiden tot psychosociale nood en achterstandsproblemen. De maatschappelijk werker signaleert risicogroepen en geeft tekorten en gebreken in regelingen en voorzieningen aan.

Psychsociale begeleiding:
Psychosociale begeleiding is een benaderingswijze om mensen bewust naar hun problemen, gevoelens, ervaringen, klachten, beperkingen en mogelijkheden te laten kijken. Hierdoor kunnen mensen hun houding en perspectieven naar he leven toe verruimen en kwaliteit van het leven vergroten. Het kenmerk is dat het bestaan een breed inzicht en overzicht krijgt. Psychosociale begeleiding is individueel en cliëntgericht. Psychosociale begeleiding vergroot de eigenkracht. Psychosociale begeleiding richt zicht op de huidige situatie, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. Naast het werken aan praktische oplossingen wordt de begeleiding ook in een zinvolle context geplaatst. Door zinvolle wijze invulling geven van het dagelijkse leven wordt het zelfredzaamheid en probleem oplossend vermogen van de hulpvrager vergroot. Het begeleiden en ondersteuning staat centraal bij het terug vinden van het evenwicht.

Innerlijk conflict:
Bij een innerlijk conflict kan men vastzitten, er is geen beweging. Dat kan een conflict zijn tussen behoeftes, verlangens, mogelijkheden, beperkingen of zaken die met elkaar strijden.
Zolang een conflict duurt, is er geen vrede en geen opbouw. Zolang een conflict duurt kunnen er geen stappen worden ondernomen.
Maatschappelijk werk kan in samenwerking met u een uitweg vinden bij innerlijke conflicten. Ondersteunt en begeleidt bij het terug vinden van het evenwicht

Eenzaamheid problemen:
Eenzaamheid is een probleem dat in alle leeftijdscategorieën voorkomt. Het blijkt dat mensen met een klein of groot netwerk zich toch eenzaam kunnen voelen.

Wat kan de maatschappelijk werker doen:
Samen met de cliënt de oorzaken opsporen en aandacht besteden aan de behoeften, de mogelijkheden en de onmogelijkheden. De cliënt stimuleren en motiveren tot vergroten van het inzicht en het vergroten van de eigen kracht. Geven van adviezen om stappen te doen waarmee het dagelijkse leven een stuk prettiger wordt.

Conflicten (ruzie):
Soms heb je te maken met ernstige meningsverschillen binnen het sociale netwerk, in je woonomgeving, op het werk etc. Bij een ernstig meningsverschil kunnen mensen niet naar elkaar luisteren. Alle betrokkenen willen hun gelijk hebben.
Veel mensen vinden het moeilijk alleen een oplossing te vinden bij een ernstig meningsverschil.

Wat kan de maatschappelijk werker doen:
De maatschappelijk werker helpt om gebeurtenissen, gedachten en gevoelens uit elkaar te halen en nieuwe mogelijkheden aan te reiken waardoor je het meningsverschil op kunt lossen.
Aandacht besteden aan de vaardigheden waardoor mensen het meningsverschil kunnen voorkomen.

Advisering bij indicatie:
De maatschappelijk werker stelt vast in samenwerking met andere hulpverleners welke zorg een cliënt nodig heeft en op welke manier die zorg het beste aansluit bij zijn wensen.
www.ciz.nl

Casemanager:
Als casemanager schakelt de maatschappelijk werker diverse hulpverleners in rondom een individu die diverse zorg nodig heeft in de eigen woonomgeving. Daarnaast bewaakt hij het proces, evalueert het proces en zo nodig het bijstellen van het proces.

Wonen:
Door leeftijd of de gezondheidssituatie moeten mensen een keuze maken om een andere woonplek te zoeken.
Een maatschappelijk werker analyseert samen met de cliënt de situatie en geeft afhankelijk van de wensen van de cliënt een advies. Daarnaast zorgt de maatschappelijk werker in samenwerking met een andere hulpverlener dat de wens van de cliënt gerealiseerd wordt.

Ouderenadviseur:
Als ouderenadviseur staat de maatschappelijk werker naast een cliënt en peilt de wensen en de behoeften van de cliënt. Afhankelijk van de wensen en behoeften zoekt hij naar een passende oplossing. Het kan zijn inschakelen van zorg aan huis of een aanpassing in huis of regelen van maaltijden etc.

Coach:
De maatschappelijk werker staat naast de cliënt om de cliënt te stimuleren en te motiveren tot het bereiken van zijn of haar doelen.

Ondersteuning bij Financiële problemen:
Door diverse redenen kunnen mensen in de financiële problemen komen zoals:
onvoldoende kennis over inkomsten en uitgaven, achteruitgang van de inkomsten, niet op de juiste wijze uitgeven van het beschikbare geld, door psychosociale problemen (relatie problemen, gezondheidsproblemen, problemen op het werk, opvoedingsproblemen, problemen in het sociale netwerk, etc.)

De maatschappelijk werker analyseert samen met de cliënt de financiële situatie. De maatschappelijk werker geeft advies, ondersteuning en begeleiding bij bestedingen en stimuleert om bewust om te gaan met het beschikbare geld.

Administratie:
Het ordenen en bijhouden van de administratie. Correspondenties met instanties, regelen van termijnbetaling etc.

Belastingaangifte:
Het doen van belastingaangiftes en correspondentie met de belastingdienst.

Geheimhouding maatschappelijk werker:
U kunt erop rekenen dat alle informatie die de maatschappelijk werker van u ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. De maatschappelijk werker is gebonden aan een beroepsgeheim.

Klachten:
Indien u ontevreden bent over de wijze waarop de maatschappelijk werker u behandelt of met u problemen omgaat, kunt u het beste eerst contact opnemen met de betreffende maatschappelijk werker. Meestal zal dit contact het probleem oplossen. Anders kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werker (NVMW)

De maatschappelijk werker is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers (NVMW) lidmaatschap nummer: 600058 en beroep register van agogisch en maatschappelijk werkers registratie nummer: 461000826.


Meer weten:
Neem contact op met Zorg en Welzijn Bureau EigenWeg op 06 10 87 84 93 of 020 846 50 85.
Of vul het aanmeldingsformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.